Acasa Tehnologie Divide et impera – Subprograme minim, maxim, suma elemente si interclasare vector

Divide et impera – Subprograme minim, maxim, suma elemente si interclasare vector

by Dragos Schiopu

programare

>

{Programul rezolva cu ajutorul subprogramelor minimul unui vector, 
maximul sau, prcum si pe cele doua simultan, suma vectorului, si il
sorteaza prin interclasare.}

program divide_et_impera;
uses crt;
type vector=array[1..10] of integer;
var   v:vector;
    i,n:integer;
    min,max,p,q,mij:integer;
    m:char;
procedure citire;
begin
  writeln;
  writeln('Introduceti elementele vectorului : ');
for i:=1 to n do
  readln(v[i]);
end;
function maxim(p,q:byte):integer;
var max1,max2:integer;
begin
  if p=q then maxim:=v[p]
  else
  begin
  max1:=maxim(p,(p+q)div 2);
  max2:=maxim((p+q)div 2 +1,q);
  if max1>max2 then
  maxim:=max1
  else maxim:=max2;
  end;
  end;
function suma(p,q:byte):integer;
var s,suma1,suma2,mij:integer;
begin
   s:=0;
   if p=q then suma:=s+v[p]
   else
   begin
   mij:=(p+q)div 2;
   suma1:=suma(p,mij);
   suma2:=suma(mij + 1, q);
   suma:=suma1+suma2;
   end;
   end;
function minim(p,q:byte):integer;
var min1,min2:integer;
begin
  if p=q then minim:=v[p]
  else
  begin
  min1:=minim(p,(p+q)div 2);
  min2:=minim((p+q)div 2 +1,q);
  if min1>min2 then
  minim:=min2
  else minim:=min1;
  end;
  end;
procedure min_max(p,q,min,max:integer);
var min1,max1,mij:integer;
begin
   if p=q then
    begin
    min:=v[p];
    max:=v[p];
   end
   else
   if (q=p+1) then
    if (v[p]<v[q]) then
    begin
   min:=v[p];
   max:=v[q];
   end
   else
   begin
    min:=v[q];
    max:=v[p];
     end
     else
     begin
      mij:=(p+q)div 2;
      min_max(p,mij,min1,max1);
      min_max(mij+1,q,min,max);
   if min>min1 then min:=min1;
   if max>max1 then max:=max1;
   end;
   end;

 procedure sort(p,q:integer;var a:vector);
 var m:integer;
 begin
 if a[p]>a[q] then
           begin
           m:=a[p];
           a[p]:=a[q];
           a[q]:=m
           end;
 end;
 procedure interc(p,q,m:integer;var a:vector);
 var b:vector;
    i,j,k:integer;
 begin
 i:=p;
 j:=m+1;
 k:=1;
 while (i<=m) and (j<=q) do
 if a[i]<=a[j] then
           begin
           b[k]:=a[i];
           i:=i+1;
           k:=k+1
           end
           else begin
               b[k]:=a[j];j:=j+1;k:=k+1
               end;
 if i<=m then
 for j:=i to m do begin
             b[k]:=a[j];
             k:=k+1;
             end
       else
for i:=j to q do begin
            b[k]:=a[j];
             k:=k+1;
             end;
k:=1;
for i:=p to q do begin
             a[i]:=b[k];
             k:=k+1;
             end
end;
{prcedura catre uneste procedurile de sortare si de interclasare pentru a face posibila sortarea prin interclasare}
procedure divimp(p,q:integer; var a:vector); 
var m:integer;
begin
if (q-p)<=1 then sort(p,q,a)
          else begin
              m:=(p+q) div 2;
              divimp(p,m,a);
              divimp(m+1,q,a);
              interc(p,q,m,a);
              end;
end;
procedure citire2;  {citirea numarului de elemente}
begin
clrscr;
 writeln;
 write('Dati numarul de elemente al vectorului : ');readln(n);
end;
procedure iesire;
begin
end;
 begin
 clrscr;
  
  writeln('********************************************');
  writeln('PROGRAM DE CALCUL CU METODA DIVIDE ET IMPERA');
  writeln('********************************************');
  writeln('');
  writeln('');
  writeln('Apasati tasta corespunzatoare programului dorit : ');
  writeln('');
  writeln('');
  writeln('1. Minimul vectorului ');
  writeln('2. Maximul vectorului ');
  writeln('3. Minimul si maximul ');
  writeln('4. Suma vectorului ');
  writeln('5. Sortarea vectorului prin interclasare ');
  writeln('6. Iesire ');
{prin aceasta metoda se face psibila rularea fiecarui subprogram in parte prin apasarea tastei corspunzatoare}
  m:=readkey; 
  case m of
     '1' : begin
       citire2;
       citire;
       writeln;
     writeln('Minimul este ',minim(1,n));
     readln;
     end;
     '2' : begin
       citire2;
       citire;
       writeln;
     writeln('Maximul este ',maxim(1,n));
    readln;
     end;
     '3' : begin
       citire2;
       citire;
       writeln;
     writeln('Minimul este ',minim(1,n),' si maximul este ', maxim(1,n));
    readln;
     end;
     '4' : begin
       citire2;
       citire;
       writeln;
     writeln('Suma este ',suma(1,n));
     readln;
     end;
     '5' : begin
       citire2;
       citire;
       divimp(1,n,v);
       writeln;
       writeln;
       writeln('Elementele vectorului asezate in ordine crescatoare sunt');
       writeln;
       writeln;
 for i:=1 to n do
 writeln (v[i]);
    readln;
      end;
     '6' : iesire
     end;
end.

{Alexandru Sirbu, oxxy_2005@yahoo.com, pascalzone.evonet.ro}

s-ar putea sa-ti placa