Acasa Tehnologie Divide et impera – Subprograme minim, maxim, suma elemente si interclasare vector

Divide et impera – Subprograme minim, maxim, suma elemente si interclasare vector

by Dragos Schiopu

programare

>

{Programul rezolva cu ajutorul subprogramelor minimul unui vector, maximul sau, prcum si pe cele doua simultan, suma vectorului, si il sorteaza prin interclasare.} program divide_et_impera; uses crt; type vector=array[1..10] of integer; var v:vector; i,n:integer; min,max,p,q,mij:integer; m:char; procedure citire; begin writeln; writeln('Introduceti elementele vectorului : '); for i:=1 to n do readln(v[i]); end; function maxim(p,q:byte):integer; var max1,max2:integer; begin if p=q then maxim:=v[p] else begin max1:=maxim(p,(p+q)div 2); max2:=maxim((p+q)div 2 +1,q); if max1>max2 then maxim:=max1 else maxim:=max2; end; end; function suma(p,q:byte):integer; var s,suma1,suma2,mij:integer; begin s:=0; if p=q then suma:=s+v[p] else begin mij:=(p+q)div 2; suma1:=suma(p,mij); suma2:=suma(mij + 1, q); suma:=suma1+suma2; end; end; function minim(p,q:byte):integer; var min1,min2:integer; begin if p=q then minim:=v[p] else begin min1:=minim(p,(p+q)div 2); min2:=minim((p+q)div 2 +1,q); if min1>min2 then minim:=min2 else minim:=min1; end; end; procedure min_max(p,q,min,max:integer); var min1,max1,mij:integer; begin if p=q then begin min:=v[p]; max:=v[p]; end else if (q=p+1) then if (v[p]<v[q]) then begin min:=v[p]; max:=v[q]; end else begin min:=v[q]; max:=v[p]; end else begin mij:=(p+q)div 2; min_max(p,mij,min1,max1); min_max(mij+1,q,min,max); if min>min1 then min:=min1; if max>max1 then max:=max1; end; end; procedure sort(p,q:integer;var a:vector); var m:integer; begin if a[p]>a[q] then begin m:=a[p]; a[p]:=a[q]; a[q]:=m end; end; procedure interc(p,q,m:integer;var a:vector); var b:vector; i,j,k:integer; begin i:=p; j:=m+1; k:=1; while (i<=m) and (j<=q) do if a[i]<=a[j] then begin b[k]:=a[i]; i:=i+1; k:=k+1 end else begin b[k]:=a[j];j:=j+1;k:=k+1 end; if i<=m then for j:=i to m do begin b[k]:=a[j]; k:=k+1; end else for i:=j to q do begin b[k]:=a[j]; k:=k+1; end; k:=1; for i:=p to q do begin a[i]:=b[k]; k:=k+1; end end; {prcedura catre uneste procedurile de sortare si de interclasare pentru a face posibila sortarea prin interclasare} procedure divimp(p,q:integer; var a:vector); var m:integer; begin if (q-p)<=1 then sort(p,q,a) else begin m:=(p+q) div 2; divimp(p,m,a); divimp(m+1,q,a); interc(p,q,m,a); end; end; procedure citire2; {citirea numarului de elemente} begin clrscr; writeln; write('Dati numarul de elemente al vectorului : ');readln(n); end; procedure iesire; begin end; begin clrscr; writeln('********************************************'); writeln('PROGRAM DE CALCUL CU METODA DIVIDE ET IMPERA'); writeln('********************************************'); writeln(''); writeln(''); writeln('Apasati tasta corespunzatoare programului dorit : '); writeln(''); writeln(''); writeln('1. Minimul vectorului '); writeln('2. Maximul vectorului '); writeln('3. Minimul si maximul '); writeln('4. Suma vectorului '); writeln('5. Sortarea vectorului prin interclasare '); writeln('6. Iesire '); {prin aceasta metoda se face psibila rularea fiecarui subprogram in parte prin apasarea tastei corspunzatoare} m:=readkey; case m of '1' : begin citire2; citire; writeln; writeln('Minimul este ',minim(1,n)); readln; end; '2' : begin citire2; citire; writeln; writeln('Maximul este ',maxim(1,n)); readln; end; '3' : begin citire2; citire; writeln; writeln('Minimul este ',minim(1,n),' si maximul este ', maxim(1,n)); readln; end; '4' : begin citire2; citire; writeln; writeln('Suma este ',suma(1,n)); readln; end; '5' : begin citire2; citire; divimp(1,n,v); writeln; writeln; writeln('Elementele vectorului asezate in ordine crescatoare sunt'); writeln; writeln; for i:=1 to n do writeln (v[i]); readln; end; '6' : iesire end; end. {Alexandru Sirbu, oxxy_2005@yahoo.com, pascalzone.evonet.ro} 

s-ar putea sa-ti placa