Acasa Tehnologie Divide et impera – Sortare prin interclasare

Divide et impera – Sortare prin interclasare

by Dragos Schiopu

programare

{sortare prin interclasare - divide et impera}
program sortare;
type vector=array[1..10] of integer; 
var a:vector; n,i:integer; 

procedure sort(p,q:integer;var a:vector); 
var m:integer; 
begin 
if a[p]>a[q] then 
 begin 
  m:=a[p]; 
  a[p]:=a[q]; 
  a[q]:=m 
 end; 
end; 

procedure interc(p,q,m:integer;var a:vector); 
var b:vector; i,j,k:integer; 
begin 
i:=p; 
j:=m+1; 
k:=1; 
while (i<=m) and (j<=q) do 
 if a[i]<=a[j] then 
  begin 
   b[k]:=a[i]; 
   i:=i+1; 
   k:=k+1 
  end 
  else 
  begin 
   b[k]:=a[j];
   j:=j+1;
   k:=k+1 
  end; 
 if i<=m then 
  for j:=i to m do 
   begin 
    b[k]:=a[j]; 
    k:=k+1; 
   end 
  else 
  for i:=j to q do 
   begin 
    b[k]:=a[j]; 
    k:=k+1; 
   end; 
  k:=1; 
  for i:=p to q do 
   begin 
    a[i]:=b[k]; 
    k:=k+1; 
   end 
end; 

procedure divimp(p,q:integer; var a:vector); 
var m:integer; 
begin 
if (q-p)<=1 then sort(p,q,a) else 
begin 
m:=(p+q) div 2; 
divimp(p,m,a); 
divimp(m+1,q,a); 
interc(p,q,m,a); 
end 
end; 

begin 
write('n= ');
read(n); 
for i:=1 to n do 
 begin 
  write('a[',i,']=');
  readln(a[i]); 
 end; 
divimp(1,n,a); 
for i:=1 to n do writeln(a[i]); 
end. 
{PascalZone.uv.ro}

s-ar putea sa-ti placa