Acasa Tehnologie Divide et impera – Sortare prin interclasare

Divide et impera – Sortare prin interclasare

by Dragos Schiopu

programare

{sortare prin interclasare - divide et impera} program sortare; type vector=array[1..10] of integer; var a:vector; n,i:integer; procedure sort(p,q:integer;var a:vector); var m:integer; begin if a[p]>a[q] then begin m:=a[p]; a[p]:=a[q]; a[q]:=m end; end; procedure interc(p,q,m:integer;var a:vector); var b:vector; i,j,k:integer; begin i:=p; j:=m+1; k:=1; while (i<=m) and (j<=q) do if a[i]<=a[j] then begin b[k]:=a[i]; i:=i+1; k:=k+1 end else begin b[k]:=a[j]; j:=j+1; k:=k+1 end; if i<=m then for j:=i to m do begin b[k]:=a[j]; k:=k+1; end else for i:=j to q do begin b[k]:=a[j]; k:=k+1; end; k:=1; for i:=p to q do begin a[i]:=b[k]; k:=k+1; end end; procedure divimp(p,q:integer; var a:vector); var m:integer; begin if (q-p)<=1 then sort(p,q,a) else begin m:=(p+q) div 2; divimp(p,m,a); divimp(m+1,q,a); interc(p,q,m,a); end end; begin write('n= '); read(n); for i:=1 to n do begin write('a[',i,']='); readln(a[i]); end; divimp(1,n,a); for i:=1 to n do writeln(a[i]); end. {PascalZone.uv.ro}

s-ar putea sa-ti placa