Acasa Tehnologie Backtracking: iesirea din labirint

Backtracking: iesirea din labirint

by Dragos Schiopu

programare

Backtracking: iesirea din labirint

>Se da un labirint sub forma de matrice cu m linii si n coloane. Fiecare element al matricei se codifica cu: 0 daca este zid si cu 1 daca este culoar. Pe unde se iese din acest labirint?

program labirint1;
uses crt;
type component=record
    l,c:integer;
   end;
vectsol=array[1..100]of component;
auxiliar=array[1..100]of 0..4;
labirint=array[1..25,1..25]of char;
const depl:array[1..4]of component=((l:-1;c:0),(l:0;c:1), (l:1;c:0),(l:0;c:-1));

var x:vectsol;
  d:auxiliar;
  tab:labirint;
  n,m:integer;
  l0,c0:integer;

procedure citire;
var i,j:integer;
begin
 clrscr;
 writeln('configuratia labirintului: ');
 write('m=');readln(m);
 write('n=');readln(n);
 writeln('Se codifica astfel: 1-culoar; 0-zid');
 for i:=1 to m do
 for j:=1 to n do
  begin
  write('tab[',i,',',j,']=');
  readln(tab[i,j]);
  end;
 writeln('Pozitia initiala: ');
 write('l0=');readln(l0);
 write('c0=');readln(c0);
 x[1].l:=l0;
 x[1].c:=c0;
end;

procedure INIT(k:integer);
begin
 d[k]:=0;
end;

function EXISTA(k:integer):boolean;
begin
 EXISTA:=d[k]<4;
end;
procedure VALPOS(k:integer);
begin
 x[k].l:=x[k-1].l+depl[d[k]].l;
 x[k].c:=x[k-1].c+depl[d[k]].c;
end;

function CONT(k:integer):boolean;
var i:integer;
begin
 CONT:=true;
 for i:=1 to k-1 do
  if(x[i].l=x[k].l)and(x[i].c=x[k].c)then
   CONT:=false;
 with x[k] do
  if tab[l,c]='0'then
   CONT:=false;
end;

function SOLUTIE(k:integer):boolean;
begin
 with x[k] do
  SOLUTIE:= (l=1)or(c=1)or(l=m)or(c=n)
end;

procedure TIPAR(k:integer);
var i,j:integer;
begin
 for i:=1 to k do
  with x[i] do
   write(l,' ',c, ' ');
 readln;
end;

procedure BKTG;
var k:integer;
begin
 k:=2;
 INIT(k);
 while k>1 do
  if EXISTA(k)then
   begin
   d[k]:=d[k]+1;
   VALPOS(k);
   if CONT(k)then
    if SOLUTIE(k)then
     TIPAR(k)
    else
     begin
      k:=k+1;
      INIT(k);
     end;
   end
  else
   k:=k-1;
end;

begin
 CITIRE;
 BKTG;
end.
{PascalZone.uv.ro}

s-ar putea sa-ti placa