Acasa Tehnologie Backtracking: iesirea din labirint

Backtracking: iesirea din labirint

by Dragos Schiopu

programare

Backtracking: iesirea din labirint

>Se da un labirint sub forma de matrice cu m linii si n coloane. Fiecare element al matricei se codifica cu: 0 daca este zid si cu 1 daca este culoar. Pe unde se iese din acest labirint?

program labirint1; uses crt; type component=record l,c:integer; end; vectsol=array[1..100]of component; auxiliar=array[1..100]of 0..4; labirint=array[1..25,1..25]of char; const depl:array[1..4]of component=((l:-1;c:0),(l:0;c:1), (l:1;c:0),(l:0;c:-1)); var x:vectsol; d:auxiliar; tab:labirint; n,m:integer; l0,c0:integer; procedure citire; var i,j:integer; begin clrscr; writeln('configuratia labirintului: '); write('m=');readln(m); write('n=');readln(n); writeln('Se codifica astfel: 1-culoar; 0-zid'); for i:=1 to m do for j:=1 to n do begin write('tab[',i,',',j,']='); readln(tab[i,j]); end; writeln('Pozitia initiala: '); write('l0=');readln(l0); write('c0=');readln(c0); x[1].l:=l0; x[1].c:=c0; end; procedure INIT(k:integer); begin d[k]:=0; end; function EXISTA(k:integer):boolean; begin EXISTA:=d[k]<4; end; procedure VALPOS(k:integer); begin x[k].l:=x[k-1].l+depl[d[k]].l; x[k].c:=x[k-1].c+depl[d[k]].c; end; function CONT(k:integer):boolean; var i:integer; begin CONT:=true; for i:=1 to k-1 do if(x[i].l=x[k].l)and(x[i].c=x[k].c)then CONT:=false; with x[k] do if tab[l,c]='0'then CONT:=false; end; function SOLUTIE(k:integer):boolean; begin with x[k] do SOLUTIE:= (l=1)or(c=1)or(l=m)or(c=n) end; procedure TIPAR(k:integer); var i,j:integer; begin for i:=1 to k do with x[i] do write(l,' ',c, ' '); readln; end; procedure BKTG; var k:integer; begin k:=2; INIT(k); while k>1 do if EXISTA(k)then begin d[k]:=d[k]+1; VALPOS(k); if CONT(k)then if SOLUTIE(k)then TIPAR(k) else begin k:=k+1; INIT(k); end; end else k:=k-1; end; begin CITIRE; BKTG; end. {PascalZone.uv.ro}

s-ar putea sa-ti placa